تاریخی فرهنگی قرآنی

موضوعات قرآنی ؛ دینی و آموزشی : مطالب طبقه بندی شده جهت تحقیق ؛ جزوه ؛ کتاب و .....

تاریخی فرهنگی قرآنی

موضوعات قرآنی ؛ دینی و آموزشی : مطالب طبقه بندی شده جهت تحقیق ؛ جزوه ؛ کتاب و .....

مشخصات بلاگ
تاریخی   فرهنگی   قرآنی

آشنائی با تاریخ اسلام :
عبرت آموزی (و لقد اهلکنا القرون من قبلکم .... گذشته چراغ راه آینده است)
آشنایی با علوم و موضوعات قرآنی ( هدی و رحمه للمتقین)

کپی و تبدیل به جزوه و کتاب با اطلاع مجاز است .

آخرین نظرات

 تلاوت زارع پور  آموزشی:

نغمه بیات : تین و حمد اجرا 1393

 

نغمه سگا : آل عمرانِ اجرا سال ۱۳۵۵

 

همخوانی و تمرین ۳ مقام بیات نهاوند و حجاز

تجوید در ادامه ی مطلب

آموزش احکام تجوید

احکام تنوین و نون ساکنه:اظهار، ادغام، اقلاب و اخفاء

صفات حروف: استعلاء؛ استفال؛ قلقله؛ غنه، نبره؛ 


*********************************


آموزش احکام تجوید

احکام تنوین ، و نون ساکنه

تنوین ، که در زبان عربی، فقط در آخر اسم ها قرار می گیرند ، همان نون ساکنه هست که در مقابل حروف ، 4 حکم دارند : اظهار ، ادغام ، اقلاب و اخفاء


1- اظهار

ظاهر نمودن و آشکار نمودن حرف را در هنگام تلفظ ، اظهار می‌گویند. فرمول اظهار

هرگاه تنوین و نون ساکنه ، به 6 حرف"حلقی" برسد، اظهار می‌گردد.

حروف حلقی ، عبارتند از : همزه ( ء ) ، هاء ( ه ) ، عین ( ع ) ، غین ( غ ) حاء ( ح ) ، و خاء ( خ ) عمل نمودن به اظهار، یعنی اینکه زبان کاملا به مخرج حرف " نون " برخورد می‌کند و تلفظ می‌شود.


مانند : من آمن ، انعام ، سمیع علیم ، حفیظ حکیم ، کل آمن ، ینحتون ، نار حامیه ، ینعق ، جنه عالیه ، من خسفنا ، اجر عظیم ، من غل ، اجر غیر ممنون ، رب غفور ، سلام هی


 2- ادغام

داخل کردن حرفی را در حرف دیگر ، ادغام میگویند. بطوری که حرف اول ، حذف شده و حرف دیگر ، به صورت " مشدد " تلفظ می شود. فرمول ادغام ::: هرگاه تنوین و نون ساکنه ، به 6 حرف "یرملون " برسد، ادغام صورت می گیرد.


نکته

ادغام ، بر دو نوع است ::: ادغام مع الغنه  و  ادغام بلا غنه

1--ادغام مع الغنه هرگاه تنوین و نون ساکنه ، به چهار حرف " بمون " برسد ، ادغام مع الغنه می شود. به این معنا که پس از عمل ادغام ، اولا صدا و صوت، از " خیشوم " یا شکاف بینی ، خارج می شود ، ثانیا ، حتما و باید به اندازه 2 حرکت ، یا 2ثانیه روی آن مکث شود.


مانند ::::: من یشاء ( میشاء ، با تشدید باء ) ،،، من یقول ( میقول ، با تشدید باء ) ، سحر مبین ( باتشدید میم ) ، من ولی ( مولی ، (باتشدید واو )،،،، محمد و آل محمد ، من نصیر ( منصیر، با تشدید نون ) ، حطه نغفرلکم ( با تشدید نون )


2-- ادغام بلا غنه هرگاه تنوین و نون ساکنه ، به 2 حرف ( ر- ل) برسد ، ادغام ، بلا غنه می شود. به این معنا که پس از عمل ادغام، دیگر روی حرف مشدد ، مکث نمیشود، و باید به سرعت، از روی آنها رد می شویم.

مانند ::: من ربکم ( مربکم ) ، فی عیشه راضیه ، غفور رحیم ، یکن له ( یکله ) ، هدی للمتقین ، من لدنه ، ( ملدنه )

 

 3- اقلاب (ابدال)

 اقلاب : تبدیل نمودن حرفی را به حرف دیگر را اقلاب و یا ابدال گویند.

 هرگاه تنوین و نون ساکنه به حرف "ب" برسد، " تبدیل به میم" می شود.
خشکی دو لب به هم نزدیک شده و در حرف کشیده میشود (غنه)

مانند ::  شنبه  = شمبه . انبیاء = امبیاء

من بعد = ممبعد  . الیم بما ،  سمیع بصیر = سمیعم بصیر 


4- اخفا

اخفاء مخفی نمودن و پنهان نمودن حرف ، اخفاء گویند.

هرگاه تنوین و نون ساکنه ، به یکی از حروف 15گانه مابقی برسد ، اخفاء گویند .

اخفاء ، نه اظهار و نه ادغام می شود ،

در خصوص عمل نمودن به اخفاء باید دقت نمود که بعد از اداء حرف قبل از نون ، بلافاصله، حرف اخفاء را تلفظ نمی کنیم بلکه اینجا حتمآ به اندازه 2حرکت و یا 2ثانیه روی آن مکث نموده، سپس آنرا تلفظ مینماییم. بنابراین همه اخفاء ها، اخفاء مع الغنه، است.

 مانند : انتم ، جنات تجری ، من جاء ، اندادا ، انذرهم، تنزیل، قولا سدیدا، ان شاءالله، ینصر، من ضل ، منضود، فانطلق ، انظر ، انفسهم ، ینقلب ، منکم ، من کان، من قال


 احکام " میم " ساکنه

 میم ساکنه در مقابل حروف ، سه حکم دارد ::: ادغام ، اخفاء و اظهار

1-- ادغام  " میم " مشدد ، باید به اندازه " دو حرکت " ، یا دو ثانیه‌ ، مکث نمود .


مانند :::: انهم مهتدون ، لهم ما ، ان کنتم مومنین ، ام من، باذن ربهم من کل امر ، سواء منکم من ، مالهم من دونه من وال ، و رزقناهم من الطیبات .


2-- اخفاء هرگاه " میم " ساکنه به حرف " ب " برسد بنا بر قول اصح، اخفاء میگردد .

نکته مهم در عمل به این " اخفاء ، این است که نباید لبها کاملا به هم بچسبد ، بلکه باید به اندازه ضخامت یک برگ کاغذ، لبها باز بماند، و صدای آن از خیشوم یا شکاف بینی خارج شود، و از همه مهمتر، حتما باید به اندازه "دوحرکت" یا دوثانیه، روی آن مکث نمود . پس این اخفاء هم " اخفاء مع العنه است .

مانند ::: قلوبکم به ، ان ربهم بهم ، لکم بها ، و ماهم بمونین ، یعتصم بالله ، ام به .


3-- اظهار هرگاه " میم ساکنه " به هر یک از 26 حرف مابقی برسد ، اظهار میگردد. یعنی خود "میم" کاملا تلفظ و آشکار می گردد.

مانند::: انعمت ، اموال ، اموات ، السلام علیکم و رحمه، لکم دینکم ولی دین ، هم فیها خالدون

 


صفات حروف :

صفات حروف که سبب تشخیص حروف متحدالمخرج، یا قریب المخرج از یکدیگر هستند، فراگرفتن و به کار بستن آنها در هنگام تلاوت، ضروری است .


بطورکلی صفات حروف بر دو قسمند ::

صفات اصلی و صفات فرعی صفات اصلی صفاتی هستند که جزء ذات و لازمه حروفند ' و هر کدام ضد یکدیگر هستند. اما صفات فرعی، صفاتی هستند که ضدی ندارند، اما پیاده کردن و به کاربستن آنها مهم و ضروری است.


صفات اصلی ده تا هستند که پنج صفت ، ضد پنج صفت دیگر است. اما بدلیل اینکه مبنای نوشتار ما بر اساس اختصار بوده وکاربردی می باشد، فقط به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد.


1- صفت استعلاء

استعلاء ، در لغت به معنای طلب بلندی کردن و برتری نمودن است ، و در اصطلاح ، دارای حروفی هست که در موقع تلفظ آنها ، زبان میل به کام بالا می کند و دهان پر از صوت می‌شود. استعلاء ، دارای هفت حرف میباشند، که عبارتند از : ص ، ض ، ط ، ظ ، ق ، غ ، خ ، فرمول استعلاء - هرگاه بعد از این هفت حرف، حرف " الف " ( آ ) واقع شود، دهان به صورت " عمودی " باز میشود.

مانند : صادقین ، ولاالضالین ، طاهرین ، ظالمین، قال ، یقاتل ، غافلین ، خالدین ،


2- استفال

استفال، در لغت به معنای طلب پستی، کردن و پایین آوردن است. مابقی حروف ( 21 حرف )، صفت استفال دارند. فرمول استفال :: هرگاه بعد از حروف استفال، حرف " الف " واقع شود ، دهان به صورت افقی باز می‌شود. مانند : هذا ، کتاب ، ذلک ، عاملین ، رحمان ، مالک ، ایاک نعبد و ایاک نستعین ، نساء ، سلام ، ما شاء ، سبحان ، عباد ، حساب ، کان ، طعام ، آنا انزلناه ، ملائکه ، فیها ، اشداء ، فائزون ،

 

3- قلقله

به معنی جنبش و حرکت است . پنج حرف صفت قلقله ، دارند، که عبارتند از :
قاف ، طا ، با ، جیم ، دال ، که در این جمله جمعند : ( قطب ، جد )

فرمول قلقله : هرگاه این 5 حرف ، ساکن بودند ، باید به این حروف، مقدار کمی حرکت و تکانی داده شود ، تا در حلق گرفتگی و خفگی ایجاد نشود.

مانند :: ابراهیم ( با سکون ب ) ، سبحان، ( با سکون ب) ، یقتل (با سکون ق ) ، مطمئنه ، (با سکون ط ) ، اجمعین (باسکون ج ) ، ادریک (باسکون د ) ، حساب (با سکون ب )

نکته مهم - هرگاه روی یکی از 5 حرف قلقله ، تشدید باشد ، حرکت قلقله شدت پیدا می کند.
مانند : باالحق (باتشدید و سکون ق ) ، و تب (با تشدید و سکون ب ).
این حالت فقط در حین وقف بوجود می آید.


 صفات فرعی

4- غنه ، ( با ضمه میم و تشدید نون )، غنه ، صدا و آوازی است که از " خیشوم " یا شکاف بینی خارج می شود . دو حرف " میم " و " نون " صفت غنه دارند، زیرا اگر با انگشت دست بینی را کاملا ببندیم، این دو حرف تلفظ نمی شوند.

فرمول غنه 1-- هرگاه دو حرف ( م ، ن ) ساکن باشند، باید به سرعت از روی آنها رد شویم. مانند : اموال (با سکون میم ) ، انهار ( با سکون نون ) ، انعمت (با سکون نون و میم )


2-- هرگاه " میم " و " نون " ، مشدد باشند باید به انداره دو حرکت، یا دو ثانیه روی آنها مکث شود، یا روی آنها ایستاد.

مانند : انّ الله  ، ثمّ  ، لتدخلنّ ، عمّ یتساءلون


5- نبره - به معنای تندی و تیزی است. حرف همزه ( ء ) صفت نبره، دارد. به این معنا که همزه به ویژه اگر ساکن باشد مثل لبه تیز چاقو خیلی تیز و سخت تلفظ می‌شود. مانند : ماوی ( با سکون همزه ) ، مومنون، ( با سکون همزه )

 

احکام تفخیم - ترقیق - تغلیظ

تفخیم - درشت و پرحجم ادا کردن حرف، تفخیم نامند.
ترقیق - ضعیف و نازک اداکردن حرف را، ترقیق نامند.
تغلیظ - درشت و غلیظ ادا کردن حرف را تغلیظ نامند.


الف - موارد تفخیم :

حرف " راء " در موارد زیر تفخیم می گردد :

1-- هرگاه بعد از حرف " راء "، حرف "الف" باشد .
مانند : صراط المستقیم ، الراحمین ، اسرائیل ، راضیه ، کبری 


2-- هرگاه حرف " راء " ، خود مفتوح و یا مضموم باشد .

مانند: 
بسم الله الرحمن الرحیم ، درجات ، اقرب ، 


3-- هرگاه حرف " راء " ، ساکن باشد و ماقبل آن ، مفتوح و یا مضموم ، باشد .

مانند: 
مریم ، قمر، القریه ، سموات والارض ، ثمر ، مردفین ، انظر ، مرسلین ، قرآن 


4-- هرگاه حرف " راء " ، ساکن باشد ، و ماقبل آن ، نیز ساکن باشد ، و ماقبل آن ، مفتوح و یا مضموم ، باشد .
البته این حکم، نوعا در حالت " وقف " بکار میرود .

مانند :::
والعصر ، والفجر ، فی لیله القدر ، قرار ، نار ، امور ، شکور ، کفور ، غفور ، غفار .

 

5-- هرگاه حرف " راء ساکن ماقبل مکسور، به یکی از حروف " استعلاء " برسد .
مانند: 
ارصادا لمن حارب الله ، لباالمرصاد ، فی قرطاس فلمسوه ، من کل فرقه .


6--هرگاه حرف " راء " ساکن ماقبل مکسوری که بعد از " همزه وصل " قرار گیرد.
مانند: 

ام ارتابو ، الذی ارتضی ، رب ارجعون ، ارجعی، ان ارتبتم


ب : احکام ترقیق " راء "

بطور کلی " راء " در موارد ذیل " ترقیق " میشود ،یعنی خیلی ضعیف و نازک ادا میشود .

1-- هرگاه حرف " راء " ، مکسور باشد .

مانند : ذریه - ارنا - - تریحون - قریب - -والغارمین - رجسا -

2-- هرگاه " راء " ساکن باشد ، و ما قبلش مکسور باشد .
مانند :
 فردوس- انذرهم - فرعون - بمصیطر


3-- هرگاه " راء " ، ساکن باشد ، و ماقبل او نیز ساکن باشد ، و ماقبل آن مکسور باشد
این قاعده ، فقط در حالت " وقف " بوجود می آید .
مانند :
من السحر - شعر - ذکر - قطر - مصر


4-- هرگاه " راء " ساکنی که بعد از " یاء " مدی قرار بگیرد .
مانند :
خبیر - بصیر - قدیر - یسیر - نذیر


5-- هرگاه " راء " ساکنی که ماقبلش حرف " یاء " ساکنه باشد ، و ماقبل آن حتی اگر فتحه باشد ،ترقیق میگردد .
مانند :

خیر - غیر - والطیر


 

مد در حروف مقطعه

 در ابتدای 29 سوره از قرآن کریم ، حروفی وجود دارد که چون بصورت جدا جدا ، قرائت میشوند ، به آنها حروف مقطعات قرآن می گویند .

اندازه مدهای لازم در حروف مقطعات قرآن :

مد لازم آنها به اندازه 6 حرکت ( طول ) کشیده میشود .

و اگرحروف مقطعه ، اسمشان ، 2 حرف باشد ، به اندازه 2 حرکت ( قصر ) که همان مد طبیعی است ، کشیده میشود .

 مثال

 الم  : الف لام میم ، که چون در لام ، میم ساکن است و در میم بعدی ادغام میگردد ، ادغام مع الغنه است ، و با تشدید خوانده میشود ، پس به اندازه 2 حرکت روی آن ، مکث میشود و لام و میم را به اندازه 6 حرکت میکشیم.

طسم ، در این مثال ، طا ، به اندازه 2 حرکت کشیده میشود ، و حرف سین و میم ، هرکدام به اندازه 6 حرکت کشیده میشوند ، و چون نون ساکنه در میم ادغام مع الغنه میشود ، لذا به اندازه 2 حرکت روی آن مکث ، و بصورت مشدد خوانده میشود


مثال

 طه - که بصورت " طاها " و بدون مد خوانده میشود.

ق - که بصورت " قاف " ، خوانده و به اندازه 6 حرکت کشیده میشود .

یس - که به صورت "یا سین" ، خوانده میشود و حرف " یا " چون 2 حرف است ، همان مد طبیعی 2 حرکت ، وچون "سین" ، 3 حرف است ، به اندازه 6 حرکت کشیده میشود.

مثال - حم - که به صورت " حا میم " خوانده میشود ، که "حا " مد ندارد ، ولی " میم " ، چون 3حرف است ، 6 حرکت کشیده میشود.

 مثال کهیعص  جرف " کاف " و " عین " و " صاد" چون 3 حرفی هستند ، هر کدام به اندازه 6 حرکت ، و حرف " ها " و " یا " ، چون 2 حرفی هستند ، مد ندارند . یعنی به اندازه همان 2 حرکت مد طبیعی کشیده میشوند
                  تجوید پیشرفته به بیان حرفه ای
👇👇👇👇👇

#ادغام

🔰ادغام تام و ناقص

📎ادغام تام
حرف مدغم کاملا در مدغم فیه داخل میشود و هیچ صفتی از مدغم به گوش نمی رسد(اصل در ادغام همین است)

📝 موارد ادغام تام

🔹ن × ل (مِنْ لَدُنهُ)        👈       ملَّدُنهُ

🔸ن × ر (مِنْ رَبِّکُم)        👈       مرَّبِّکُم

🔹ن × م (مِنْ مَارِج)       👈        ممَّارِج

🔸ن × ن (مِنْ نَار)          👈        منَّار

🔹ت × ط (هَمَّت طَآئِفَة) 👈     همَّطَّآئِفَة

🔸د × ت (وَجَدتَ)         👈        وجَتَّ

🔹ت×د (أثْقَلَتْ دعَوَاٱللّه)👈أثْقَلَدَّعَوَاٱللّه

🔸ذ × ظ (إذْ ظَلَموا)       👈       إظَّلَموا

🔹ث × ذ (یَلهَثْ ذَلِکَ)     👈       یلْهَذَّلِکَادغام

ادغام تام و ناقص

📎 ادغام ناقص
حرف مدغم کاملا در مدغم فیه داخل نمی شود و حد اقل یک صفت از آن در هنگام تلفظ ، به گوش میرسد .

📝 موارد ادغام ناقص

🔹ن × و (مِنْ وَاقٍ)      👈    موَّاقٍ

🔸ن × ی (مَنْ یُطِعِ)     👈    میُّطِعِ

🖊 در دو مورد اخیر ، غُنَّه حرف "ن" ظاهر است .

🔹ط × ت (أَحَطْتُ)     👈     أحَتُّ

🖊 در این مورد صفات استعلاء و اطباق حرف "ط" ظاهر است .

🔸ق × ک (نَخلُقْکُم)      👈       نخْلُکُّم
🖊 در این مورد استعلای حرف "ق " ظاهر است .

📋 در مورد اخیر ، برای آن دو وجه تام و ناقص آورده شده است .


ادغام

🔰 نکته !

در قاعده ادغام متقاربین(حروف یرملون یا سایر قواعد نون ساکن) معمولا از لفظ "نون ساکن" استفاده میشود و باید توجه داشت که تنوین با نون ساکن عملاً یکیست !

📝 تنوین
در توضیح آن اینگونه گفته می ‌شود که در آخر بعضی از اسم ها ، نون ساکنی قرار میگیرد که به آن تنوین گفته میشود .

مثال :  کِتابَنْ  👈  کتاباً

همونطور که در مثال میبینید ، نون ساکن برداشته شده و حرکت فتحه ای در کنار فتحه ی حرف آخر قرار گرفته است که نشان دهنده ی نون ساکن می باشد !

🔹حالا مختلف تنوین :

تنوین نَصب (  ً )

تنوین جَر (  ٍ )

تنوین رَفع (  ٌ )


ادغام

🔰نکات و استثناءات ادغام

🔹حروف حلقی فقط ادغام متماثلین دارند !

مثال :

یُوَجِّههُّ  ،  مَالِیَه هَّلَکَ

در سایر موارد که حروف حلقی مِثلَین نیستند نباید ادغام صورت گیرد !

مثال :

نَبِّئْ عِبَادِی  ، فَٱصْفَحْ عَنْهُم

🔸همزه و الف در هیچ حرفی ادغام نمی شوند و هیچ حرفی هم در آن ها ادغام نمی شود !

🔹صفت مَد با اِدغام قابل جمع نیست !

عدم ادغام واو مدی در واو غیر مدی
مانند 👈 قالوا وَهُم

عدم ادغام یاء مدی در یاء غیر مدی
مانند 👈 فی یُوسُفَ

✨ این نوع ادغام را میتوان در روایت سوسی از ابوعمرو بصری از قراء سبعه دید !

🔸حرف لین " َوْ " ، " َیْ " در واو  و  یاء ادغام میشوند .
مانند 👈 أو وَّزَنوهُم
مانند 👈 والِدَیَّ


اماله

در لغت یعنی میل دادن ، مایل گردانیدن

در اصطلاح تجوید عبارت است از میل دادن فتحه به کسره و الف مدی به سوی یاء مدی .

🔷 انواع اِماله

اماله کبری :

به این معناست که الف مدی تا حد زیادی به سوی یاء مدی میل کند .

🔹تنها مورد اماله کبری که در روایت حفص از عاصم آمده ، در سوره هود آیه ۴۱ در کلمه "مَجْرَاهَا" می باشد .

🔶 اماله صغری

منظور این است که الف مدی تا حد اندکی از حالت فتحه معمولی خود به سوی یاء مدی میل کند که به این حالت "بین بین" یا "تقلیل" می گویند .

🔹اماله صغری در روایت حفص از عاصم نیامده است .
فتح و اِماله

دو لغت و لهجه رایج و مشهور در زبان فُصَحای عرب است که قرآن به لغت آنان نازل شده است .

"فتح" لغت(لهجه) اهل حجاز و "اِماله" لغت(لهجه) اهل نَجد ، اَعَم از قبایل تَمیم و اَسَدی و قیس است .تغلیظ و ترقیق حرف لام

🔸حرف لام در شرایط عادی به صورت طبیعی خود (به حالت ترقیق) اَداء میشود .

🔹تنها در لفظ جلاله "الله" با شرایطی لام تغلیظ(تفخیم) میگردد .

🔺هرگاه قبل از لفظ جلاله "الله" صدای فتحه یا ضمه قرار گیرد ، لامِ مشدد به حالت تغلیظ اَداء میگردد .

🔺هرگاه قبل از لفظ جلاله "الله" صدای کسره قرار گیرد لامِ مشدد به حالت ترقیق اَداء میگردد .

📣 غیر از موارد مذکور ، لام ترقیق میشوداحکام راء

موارد تفخیم راء متحرک :

🔸هرگاه راء مفتوح باشد(مشدد باشد یا غیر مشدد ، با الف مدی یا تنوین نصب)

مانند :

ٱلرَّحمَن ، رَّبِّ ، رازِق ، خَیراً

🔹هرگاه راء مضموم باشد(مشدد باشد یا غیر مشدد ، با واو مدی یا تنوین رفع)

مانند :

ٱلرُّهبان ، رُزِقنا ، رُوح ، خَیرٌاحکام راء

موارد ترقیق راء متحرک :

🔸هرگاه راء مکسور باشد(مشدد باشد یا غیر مشدد ، با یاء مدی یا تنوین جَر)

مانند :

الرِّبا ، رِجَالٌ ، رِیحٌ ، خَیرٌ

🔹راء در کلمه "مَجْرَاهَا" به خاطر اینکه الف مدی ، اماله کبری میشود .احکام راء ساکن

🔰 موارد تفخیم

🔹راء ساکن ماقبل مفتوح 👈 مرْفوعَةٌ

🔹راء ساکن ماقبل الف مدی 👈 ٱلنَّارْ

🔹راء ساکن ماقبل مضموم 👈 مرْسَلینَ

🔹راء ساکن ماقبل واو مدی 👈 ٱلنُّورْ

🔹راء ساکن ماقبل ساکن ماقبل دوساکن 👈 فجْرْ ، یُسْرْ
 احکام راء ساکن

🔰 موارد ترقیق

🔸راء ساکن ماقبل مکسور(کسره اصلی)👈 فرعَون

🔸راء ساکن ماقبل ساکن ماقبل دو ساکن 👈 ذکرْ

🔸راء ساکن ماقبل یاء مدی 👈 قدیرْ

🔸راء ساکن ماقبل یاء ساکن(حرف لین) 👈 خیرْ ، غَیْرْ
📢 اگر قبل از راء ساکن همزه وصل بیاید و یا بعد از راء ساکن یکی از حروف استعلاء بیاید ، راء تفخیم میشود .

مثال :

ٱرْجِعی ، مِرْصاد
موارد دو وجهی

🔸فرْقٍ (شعرا ۶۳)

🔹مصْرَ (هرجا که آمده باشد) منظور در حالت وقف است .

🔸ٱلْقِطْرٍ (سبأ ۱۲) منظور در حالت وقف است .

🔺برای موارد فوق ، هم ترقیق و هم تفخیم راء وارد شده است ، بسته به طریقی که انتخاب میکنید تلاوت خواهید کرد .

یا از :

🔹طریق منظومه شاطبیه
🔸طریق منظومه طیبة النشر

در سه کلمه(نُذُرِ - یَسرِ - اَسرِ) در حالت وقف به ترقیق خوانده میشوند به جهت یاءی که حذف شده است و یا میتوان بر اساس قاعده ، تفخیم کرد که این نیز بستگی دارد که کدام طریق را انتخاب کنید .


🔺تکریر :

در لغت یعنی تکرار کردن ، دوبار گفتن

در اصطلاح تجوید عبارت است از لرزش سریع نوک زبان و قابلیت تکرار بسیار سریع حرف در مخرج .

🔸این صفت مختص حرف راء می باشد


🔺تفَشّی :

در لغت یعنی انتشار ، پخش شدن

در اصطلاح تجوید عبارت است از انتشار هوا در فضای دهان هنگام تلفظ حرف .

🔸این صفت مختص حرف شین می باشد✅ ادغام

در لغت یعنی اِدخال ، درهم کردن و پیوستگی

در اصطلاح تجوید عبارت است از وارد کردن حرف ساکن در حرفِ هم سنخِ متحرک بعد از خود ، و مشدد أداء نمودن حرف متحرک .

🔰ارکان اِدغام

🔸مدغَم : حرف ساکنِ اول و داخل شده در مابعد

🔹مدغَمٌ فیه : حرفِ متحرکِ دوّم که حرف اول در آن داخل میشود .🔰انواع ادغام

🔹ادغام صغیر      🔸ادغام کبیر

📝 ادغام صغیر

متماثلین    متجانسین  ‌  متقاربین

📝 ادغام کبیر

در روایت حفص از عاصم ادغام کبیر به صورت کتبی در قرآن آمده و نیاز به ادغام کردن توسط قاری نیست .

📝 ادغام تام    📝 ادغام ناقصتجوید وقف و ابتداء


وقف و ابتدا چیست؟

 

وقف و ابتدا از مهم‌ترین ابواب قرائت قرآن کریم است و رعایت آن‌ها با معانى و مفاهیم آیات قرآنى ارتباط دارد.

«وقف» در لغت به معناى «حبس و حرکت نکردن» است 

 در علم قرائت:

 «قطع صوت در حین قرائت، همراه با تجدید نفس و سپس ادامه قرائت» را گویند.


ابتدا بعد از وقف ، ایـن نـوع از ابـتـدا، از اهـمیت خاصى برخوردار است ، زیرا قارى قرآن همیشه بعد از وقف ، خود را موظف مى بیند که از بهترین محل شروع کند و باز گردد


حروف وقف (سَجاوندی) 

 بالای کلمات آمده و غیر از لفظ (( لا )) می توان وقف نمود


تبصره و راهنمایی ، بهترین شروع:


هرگاه آیه ای طولانی بود و حروف وقف نداشت برای افراد کم نفس به صورت عبارت و جمله ی کوتاه می توان تقسیم بندی کرد

معمولا عبارات با کلمات زیر شروع می شوند

(  وَ  ) حرف ربط بین کلمه و عبارات

(  فَ ) به معنی ، پس

(  کَ  ) مثل و مانند

کَمَثَل ، همانند

ثمّ ، سپس

اِنَّ ، براستی

اِنَّما ، چنین است

کلیه ی افعال

کلمات استفهام یا سوالی ، هَل ، اَ ، آیا . ما ، چیست . ماذا ، چه چیز . اَینَ ، کجا . مَتی ، چه وقت . و .....نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">