تاریخی فرهنگی قرآنی

موضوعات قرآنی ؛ دینی و آموزشی : مطالب طبقه بندی شده جهت تحقیق ؛ جزوه ؛ کتاب و .....

تاریخی فرهنگی قرآنی

موضوعات قرآنی ؛ دینی و آموزشی : مطالب طبقه بندی شده جهت تحقیق ؛ جزوه ؛ کتاب و .....

مشخصات بلاگ
تاریخی   فرهنگی   قرآنی

آشنائی با تاریخ اسلام :
عبرت آموزی (و لقد اهلکنا القرون من قبلکم .... گذشته چراغ راه آینده است)
آشنایی با علوم و موضوعات قرآنی ( هدی و رحمه للمتقین)

کپی و تبدیل به جزوه و کتاب با اطلاع مجاز است .

آخرین نظرات

توحید : موضوعات قرآنی

عدل . نبوت . امامت

نبوت ؛ امامت عدل امامت : موضوعات قرآنی

بی ایمانی و کفر

ایمان داری : ترجمه تک آیه ها

توحید . معاد . ترس از مرگ؟ اسماء الحسنی

عبادی : موضوعات قرآنی

تربیتی اخلاقی اجتماعی : موضوعات قرآنی

ترجمه تک آیه ها                                      

سرآغاز

1 - به نام اللّه رحمان رحیم 2 - سپاس و ستایش , اللّه را که پروردگار جهانیان است .
3 - رحمان رحیم است .
4 - مالک روز جزاست .
5 - (بارالها) تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوییم .
6 - ما را به راه راست هدایت فرما.
7 - راه کسانى که به آنان نعمت عطا فرمودى نه خشم گرفته شدگان بر آنها و نه گمراهان .

 

اللّه جل جلاله

- اللّه است و معبودى جز او نیست , زنده و پاینده است .
- اللّه است و معبودى جز او نیست , نامهاى نیکوتر ویژه اوست .
- اللّه است و معبودى جز او نیست , مومنان باید بر اللّه توکل کنند و بس .
- اللّه است و معبودى جز او نیست , به یقین در روز رستاخیز, که هیچ شکى در آن نمى باشد, شما را گرد خواهد آورد.
چه کسى راستگوتر از اللّه است .
- اللّه نور آسمانها و زمین است .
- اللّه بهتر مى داند که رسالت خویش را در کجا قرار دهد.
- اللّه است آن که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فروفرستاد, و به وسیله آن از میوه ها براى شما روزى بیرون آورد.
- اللّه دوست و کار0ساز کسانى است که ایمان آورده اند, آنان رااز تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى برد.
- اللّه است آن که شما را آفرید, آنگاه به شما روزى عطا فرمود,سپس شما را مى میراند و پس از آن زنـده تـان مـى گرداند.
آیا درمیان شریکهایى که شما (براى او مى پندارید) کسى هست که چیزى ازاین کارها را بتواند انجام دهد.
او منزه است از آنچه (برایش ) انبازقرار مى دهند.
- اللّه اسـت آن کـه زمـین را قرارگاه شما قرار داد و آسمان رابرافراشت و شما را صورتگرى کرد و صورتهایتان را نیکوگردانید و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى بخشید.
- اللّه به بندگانش مهربان است , هرکه را خواهد روزى دهد, اونیرومند و شکست ناپذیر است .
- اللّه آفریننده همه چیز است و او بر هر چیز نگهبان است .
- اللّه اسـت کـه آفـریـنـش را آغـاز مـى کـند, سپس آن را بازمى گرداند, پس از آن به سوى او باز گردانیده مى شوید. - اللّه اسـت کـه شـمـا را آفـریـد درحالى که ناتوان بودید, پس ازناتوانى نیرو و توان بخشید, بعد از نیرومندى ناتوانى و پیرى قرارداد, هرچه خواهد مى آفریند و او دانا و توانا است .

سپاس و ستایش

- سپاس و ستایش , اللّه را که پروردگار جهانیان است - رحمان رحیم است .
- سـپـاس و سـتایش , اللّه را که نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى شریکى براى او مى باشد و نه نیازمند بوده که (نیاز به ) یاورى داشته باشد, او را به بزرگى بستاى , بزرگ ستودنى .
- سپاس و ستایش , اللّه را که آفریننده آسمانها و زمین است .
- سپاس و ستایش , اللّه را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است , از آن اوست , و در جهان آخرت هم سپاس و ستایش براى اوست , او دانا و آگاه است .
سـپـاس و سـتـایش , اللّه را که این کتاب (آسمانى ) را بر بنده خودفروفرستاد و هیچ کژى در آن ننهاد.
- سـپـاس و ستایش , اللّه را, همان کسى که ما را بدین (راه )رهنمون شد و اگر اللّه , ما را راهنمایى نفرموده بود, ما خود,هدایت نمى یافتیم .
- سپاس و ستایش , اللّه را که ما را بر بسیارى از بندگانش برترى بخشید.
- سپاس و ستایش , اللّه را و درود بر بندگانش که (آنان را)برگزیده است .
- سـپـاس و سـتـایش , اللّه را که اندوه را از ما ببرد, به راستى که پروردگار ما آمرزنده و سپاسدار است

یگانگى

- معبود شما, معبود یگانه اى است که جز او هیچ معبودى نیست ,رحمان رحیم است .
- اللّه است که معبودى جز او نمى باشد, زنده پاینده است .
- معبودى جز اللّه , که پیروزمند داناست , وجود ندارد.
- اوست اللّه , آن که معبودى جز او نمى باشد, داناى نهان وآشکار, رحمان رحیم است .
- معبودى نیست جز اللّه , یگانه پیروز.
- منزه است اللّه یگانه پیروز.          - (اى پیامبر) بگو: معبود یکتا اللّه است - اللّه , پناه همه نیازمندان است - نه زاده و نه زاده شده است و هیچ کس او را همتانمى باشد.
- (اى پیامبر) بگو: اللّه معبود یکتاست و من از آنچه براى اوشریک قرار مى دهید, بیزارم .
- معبود شما, معبود یکتا - اللّه - مى باشد, به (فرمان ) او گردن نهید و فروتنان را مژده ده .
- (اى پیامبر) بگو: من بشرى همانند شما مى باشم به من وحى مى شود که معبود شما معبود یکتا - اللّه -

دادگرى

- هـرکـس کـه کـارى شایسته انجام دهد, به سود خود او مى باشد وهرکه بدى کند, به زیان خود اوست
پروردگارت به بندگان ستم روا نمى دارد.
- بـراى آدمـى چـیزى جز حاصل تلاش او نیست و نتیجه کوشش اوبه زودى دیده مى شود, سپس هرچه بیشتر به او پاداش داده خواهد شد.
- اللّه , هـیـچ کـس را تـکلیف نکند مگر به اندازه توانش , به سوداوست هرچه انجام داده (از کارهاى نیک ) و به زیان اوست آنچه کرده (از کارهاى بد).
- اللّه , هیچ ستمى بر جهانیان روا نمى دارد.
- به هرکس پاداش کردارش به تمامى داده شود و بر هیچ کسى ستم نرود.
- اللّه به اندازه ذره اى ستم روا نمى دارد.
- ترازوهاى عدل و داد را در روز رستاخیز مى گذاریم و به کسى هیچ ستمى نرود.
- بـراى هـرکس از (نتیجه ) آنچه داده اند, درجه هایى است و به آنها(پاداش ) کارهایشان تمام داده شود و بر آنها ستمى نخواهد رفت .

توانایى

- پاک و منزه است آن که فرمانروایى به دست اوست و او بر هرکارى توانا است .
- او راست فرمانروایى و او راست سپاس و ستایش و اوست برهر کارى توانا.
- فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست , از آن اللّه است و او بر هر کارى توانا است .
- فـرمانروایى آسمانها و زمین ویژه اللّه مى باشد, زنده مى کند ومى میراند, و جز اللّه براى شما یار و یاورى وجود ندارد.    - آیـا کـسـى کـه آسـمانها و زمین را آفریده است , بر آفریدن مانند آنهاتوانا نیست .  چرا.  او آفریننده داناست .  - اللّه , شما را از اندرون مادرانتان , درحالى که چیزى نمى دانستید, بیرون آورد.   و براى شما گوش , چشمها و دلها قرارداد, باشد که سپاسگزارى کنید.
- آیـا در زمـین سیر و سفر نکرده اند تا فرجام کسانى را که پیش ازآنها بودند, و از ایشان نیرومندتر بـودنـد, بنگرند که چگونه بوده است و هیچ چیز, نه در آسمانها و نه در زمین از (حیطه قدرت )اللّه راه فرار ندارد, او همواره دانا و توانا است .

خواست و اراده

- اللّه بـه هـرکـس کـه بخواهد, حکمت عطا مى فرماید و به هرکس که حکمت عطا شد, به او خیر فراوان داده شده است .
- (اى پـیـامـبـر) بگو: بارالها.
اى فرمانرواى جهان هستى .
به هرکه خواهى فرماندهى بخشى و از هرکه خواهى , فرماندهى بازستانى , هرکه را خواهى , عزت دهى و هرکه را خواهى , خوارسازى , همه خوبیها به دست تو است , و تو بر هر کارى توانایى .
- اى مـردم .
شـمـا بـه اللّه نـیـازمـنـدیـد و اللّه بى نیاز ستوده است -اگر بخواهد شما را مى برد و آفریدگان جدیدى مى آورد.
- شما نمى خواهید مگر آنچه اللّه , که پروردگار جهانیان است ,خواهد.
- افـزون بـخـشـى به دست اللّه است , به هرکس خواهد ارزانى دارد, اللّه داراى فزون بخشى بسیار است
- اللّه آنچه را اراده کند از بین مى برد یا پابرجا و استوارمى دارد و اصل کتاب (لوح محفوظ) نزد او ست

دانایى

- به تحقیق دانش اللّه بر همه چیزها احاطه دارد.
- معبود شما اللّه است , معبودى جز او نیست و دانش او,همه چیزها را دربر گرفته است .
- او, اللّه است و معبودى جز او نیست , داناى نهان و آشکاراست و رحمان رحیم .
- اللّه , داناى ناپیداییهاى آسمانها و زمین است و به آنچه درسینه ها نهفته است , آگاهى دارد.
- اگر چیزى را آشکار نمایید یا پنهانش دارید, بدانید که اللّه برهمه چیزها آگاهى دارد.
- کـلـیدهاى غیب نزد اللّه مى باشد و هیچ کس جز او آنها رانمى داند, آنچه در خشکى و دریا است , مـى دانـد, هـیـچ بـرگـى (ازدرخـتـى ) فـرو نمى افتد مگر این که از آن آگاه است , هیچ دانه اى درتـاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست مگر این که در کتاب مبین [لوح محفوظ] ثبت شده است .
- اللّه به آنچه پنهان مى دارید و آنچه آشکار مى سازید, آگاهى دارد.
- اللّه , خیانت چشمها و آنچه را که سینه ها پنهان مى دارند,مى داند.

مهربانى و رحمت

- پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر فرموده است .
- پروردگارتان مهربان و رحیم است .
- اللّه نسبت به مردمان , مهربان و رحیم است .
- اللّه نسبت به بندگان مهربان است .
- او (اللّه ) کـسى است که بر بنده خود, آیه هاى روشنى فرومى فرستد تا شما را از تاریکیها به سوى نور بیرون برد, به تحقیق اللّه به شما مهربان و رحیم است .
- اللّه بهترین نگاهدارنده است و او رحم کننده ترین رحم کنندگان است .
- پروردگار تو بى نیاز و صاحب رحمت است .
- پـروردگارشان آنان را به رحمت و خشنودى خویش و باغهایى (در بهشت ), که در آنها نعمتهاى پایدار وجود دارد, مژده مى دهد.
- بـه فـضل و رحمت اللّه است که (مومنان ) باید شادمان شوند واین از هرچه گرد مى آورند, بهتر است .
- اللّه , مهربان و رحیم است .

یارى

- بدانید که اللّه , صاحب اختیار شماست , چه نیکو صاحب اختیارى و چو نیکو یاورى .
- آرى .   اللّه , صاحب اختیار شماست , و او بهترین یارى دهنده اى است .
- به اللّه پناه برید, او صاحب اختیار شماست , چه نیکو صاحب اختیارى و چه نیکو یارى دهنده اى .
- براى شما غیر از اللّه سرپرست و یاورى نمى باشد.
- پیروزى جز از جانب اللّه پیروزمند حکیم نیست . - اللّه هرکس را بخواهد, با یارى خود تایید مى کند.
- اگر اللّه , شما را یارى دهد, کسى بر شما چیره نخواهد شد, واگر شما را فرو گذارد, کیست که شما را پس از او یارى دهد.
- اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید.اگر اللّه را یارى دهید, یاریتان مى کند و گامهایتان را استوار دارد.
- اللّه هرکس را بخواهد, یارى مى دهد, او پیروزمند رحیم است .
- آنـگـاه کـه یـارى اللّه و پیروزى فرا رسد و مردم را بینى که گروه گروه به دین اللّه درآیند, پس پروردگارت را با سپاس وستایش به پاکى بستاى .

فرمان

- همه فرمانها ویژه اللّه است .
- آگاه باشید که آفریدن و فرمان , ویژه اللّه است , بزرگ وباعظمت است اللّه , پروردگار جهانیان .
- فرمان اللّه از روى حساب و برنامه دقیقى است .
- آرى .
همه فرمانها ویژه اللّه است .
- فرمان گذشته و آینده , ویژه اللّه است .
- فرمان اللّه چون برچیزى تعلق گیرد, گویدش باش , پس باشد.
- چون به امرى اراده فرماید, گویدش باش , پس باشد.
- منزه است اللّه .
چون به امرى اراده فرماید, گویدش باش , پس باشد.
- فرمان ما جز یک امر نیست مانند یک نظر انداختن .
- اللّه بر فرمان خویش , چیره و توانا است .
- اللّه فرمانش به انجام مى رسد.
- روزى که کسى براى کسى هیچ اختیارى ندارد در آن روز فرمان ,ویژه اللّه است .

پایندگى

- اللّه است و معبودى جز او نیست , زنده و پاینده است .
- اللّه برتر و پاینده تر است .
- همه چیز نابود شونده است جز ذات پاک اللّه .
- هـرچـه بـر روى آن (زمـیـن ) اسـت نـابـودشـدنى است , و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقى ماندنى است .
- بر زنده اى که هرگز نمى میرد, توکل کن .
- اللّه , زنده پاینده است , معبودى جز او نیست .

 

پیامبرى و هدفهاى آن

- مـا پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنان کتاب (آسمانى ) و میزان را فرو فرستادیم تا مردم به داد و انصاف برخیزند.
- مردم (در آغاز) امتى یگانه بودند, پس اللّه , پیامبران رانویددهنده و هشداردهنده برانگیخت , و با آنان کتاب را به حق فروفرستاد تا میان مردم درآنچه باهم اختلاف داشتند, داورى کند.
- ما پیامبران را جز نویددهنده و هشداردهنده نمى فرستیم , پس کسانى که ایمان آورند و کار نیک انجام دهند, بیمى بر آنها نیست ونه اندوهگین شوند.
- ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آن که به فرمان اللّه از اوفرمانبردارى شود.
- ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (حقایق را)براى آنان روشن نماید.
- بر پیامبر جز ابلاغ آشکار (وظیفه اى ) نیست .
- او (اللّه ) پیامبرش را براى هدایت با دین حق فرستاد تا آن را برهمه دینها پیروز گرداند.

 

نام پیامبران در قرآن

- اللّه همه نامها را به آدم آموخت .
- در کتاب آسمانى از ادریس یاد کن , او راست گفتار پیمبرى بود.
- ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که قومت را پیش از آن که عذابى دردناک بدیشان آید, هشدار ده
- بـه سوى قوم عاد, برادرشان هود را (فرستادیم ), گفت : اى قوم من .
اللّه را بپرستید که براى شما معبودى جز او نمى باشد.
- قـوم ثـمود فرستادگان را تکذیب کردند, آنگاه برادرشان صالح به آنان گفت : آیا پروا نمى کنید.
من براى شما فرستاده اى امین مى باشم .
- ابراهیم , پیشوایى مطیع اللّه , یکتاپرست و حق گرا بود و ازمشرکان نبود, سپاسدار نعمتهاى الهى بود, او را برگزید و به راه راست هدایت فرمود.
- بـه لـوط, حـکـمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهرى که کارهاى ناپسند مى کردند, رهایى بخشیدیم .
- و در کتاب آسمانى از اسماعیل یاد کن , او درست وعده و رسول و پیامبر بود.
- اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم ) عطا کردیم و درمیان فرزندانش پیامبرى و کتاب قرار دادیم .
- به راستى که در (داستان ) یوسف و برادرانش نشانه هاى هدایت براى پرسش کنندگان بود.
- ایوب را (به یاد آور) هنگامى که پروردگارش را ندا داد که مراسختى و گرفتارى فرا رسیده و تو رحم کننده ترین رحم کنندگانى .
- به سوى مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم ).
او گفت : اى قوم من .
اللّه را پرستش کنید, براى شما جز او معبودى نمى باشد.
- ما بر موسى و هارون منت نهادیم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ رهانیدیم .
- اسماعیل والیسع و ذوالکفل را به یاد آور که همه از نیکان بودند.
- الیاس از پیامبران بود.
- یونس از پیامبران بود.
- ما به داود و سلیمان دانش عطا کردیم , آن دو گفتند: سپاس وستایش اللّه را که ما را بر بسیارى از بندگانش برترى بخشید.
- جهودان گفتند, عزیز, پسر اللّه است .
- اى زکریا.
ما تو را به پسرى که نام او یحیى است , مژده مى دهیم .
- عـیـسى , پسر مریم , گفت : اى بنى اسرائیل .
من فرستاده اللّه به سوى شما مى باشم .
تورات را که پیش روى من است , تصدیق مى کنم و به پیامبرى که بعد از من مى آید, و نامش احمد است ,بشارت مى دهم .
- محمد(ص ), جز فرستاده اى که پیش از او فرستادگانى (آمده و)گذشتند, نیست .

رسالت و خاتمیت

- محمد(ص ) پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولى فرستاده اللّه و آخرین پیامبران است

بعثت رسول اکرم (ص )

- او (اللّه ) کسى است که درمیان مردم درس ناخوانده ,فرستاده اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بـر آنان بخواند وپاکشان گرداند و کتاب (آسمانى ) و حکمت به آنان بیاموزد, به تحقیق پیش از آن در گمراهى آشکار بودند.
- اللّه بر مومنان احسان و نیکویى روا داشت که پیامبرى ازخودشان درمیان آنان برانگیخت , تا آیات الـهـى را برایشان بخواندو پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد, به تحقیق پیش از آن در گمراهى آشکار بودند.
- اى پـیامبر.
ما تو را گواه و مژده دهنده و هشداردهنده فرستادیم ,و دعوت کننده به سوى اللّه به فرمان او و چراغى پرتوافکن .
- او (اللّه ) کـسى است که پیامبر خود را براى هدایت با آیین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند.

 

اخلاق پیامبر

- (اى پیامبر) تو داراى خویى والا و بزرگوارانه هستى .
- (اى پـیـامبر .   از پرتو رحمت اللّه با آنان نرمخویى نمودى , و اگردرشتخوى و سخت دل بودى از پیرامون تو پراکنده مى شدند.
- در برابر مومنانى که تو را پیروى مى کنند , مهربان و فروتن باش .
- ما تو را جز منشا رحمت براى جهانیان نفرستادیم .
- بـه راستى که پیامبرى از میان خودتان به سوى شما آمده است که به رنج افتادنتان بر او گران و دشوار است و به هدایت شما علاقه مند و نسبت به مومنان مهربان و رحیم است .       - محمد(ص ) فرستاده اللّه است و کسانى که با او هستند, باکافران سرسخت مى باشند و به یکدیگر مرحمت دارند.

پیروى از او و درود بر او

- به راستى که براى شما و براى کسى که به اللّه و روز بازپسین امید (و ایمان ) دارد و اللّه را بسیار یاد مى کند (رفتار و خصلتهاى )فرستاده اللّه , سرمشقى نیکوست .
- اللّه و فـرشـتگانش بر پیامبر درود مى فرستند.
اى کسانى که ایمان آورده اید.
بر او درود فرستید و سلام گویید, سلامى درخورو شایسته (به فرمانش به خوبى گردن نهید).

سیر شبانه و معراج

- پـاک و مـنـزه اسـت کـسـى که بنده اش را شبانگاهى از مسجدالحرام به سوى مسجد الاقصا, که پیرامون او را برکت داده ایم , سیر داد تااز آیات خویش به او بنمایانیم , او شنوا و بیناست .
- سپس نزدیک شد و نزدیکتر شد تا به اندازه دو (سر) کمان یانزدیکتر, آنگاه آنچه را باید به بنده اش وحى نماید, وحى فرمود.

 

 

                                                                        قرآن

از قرآن هرچه میسر مى شود, بخوانید.
کلمه اللّه برتر و بالاتر است .
این قرآن به راهى که استوارترین راههاست , راه مى نماید.
ما از قرآن آنچه مایه بهبود و رحمت است براى مومنان فرو مى فرستیم .
(اى پـیامبر) بگو: اگر آدمیان و پریان گرد آیند تا همانند این قرآن رابیاورند, نمى توانند همانند آن را بیاورند.
ما در این قرآن براى مردم از هرگونه مثلى زدیم , باشد که پندگیرند.
اگـر ایـن قـرآن را بـر کـوهـى فـرو مى فرستادیم , بى شک آن را از بیم اللّه فروتن و از هم پاشیده مى دیدى .
این (قرآن ) براى مردم بیانگر (حقایق ) و براى پرهیزگاران رهنمودو اندرز است .
ایـن (قرآن ) کتابى است با برکت که ما آن را فرو فرستاده ایم .
از آن پیروى کنید و پرهیزکارى پیشه نمایید, باشد که مورد رحمت قرارگیرید.
ما قرآن را فرو فرستادیم و خود نگهدار آن خواهیم بود.
سـپـاس و سـتـایش اللّه را که کتاب (آسمانى ) را بر بنده خود فروفرستاد و هیچ گونه کژى در آن ننهاد.
اینها آیه هاى کتاب حکمت آمیز, است , براى نیکوکاران , مایه هدایت و رحمت است .

- سـپـاس و سـتایش اللّه را که این کتاب (آسمانى ) را بر بنده خود فرو فرستاد, و هیچ کژى در آن ننهاد .
- این است کتابى که هیچ تردیدى در آن روا نیست و راهنماى پرهیزکاران است .
- مـاه رمضان است که در آن قرآن فرو فرستاده شده , راهنمایى براى مردم و نشانه هاى آشکارى از هدایت و جداکننده حق ازباطل .
- مـا آن (قـرآن ) را در شـب قدر نازل کردیم - و تو چه دانى شب قدر چیست .
شب قدر از هزار ماه بـهـتر است - در آن (شب )فرشتگان و جبرئیل به اذن پروردگارشان براى هرکارى که مقررشده فرود آیند, (آن شب ) تا سپیده دم آکنده از صلح و سلامت است .
- مـا آن (قـرآن ) را بـه حـق فـرو فـرسـتـادیـم و به حق هم فرود آمد و ماتو را جز مژده دهنده , و هشداردهنده نفرستادیم .    - آن (قـرآن ) فـرو فرستاده پروردگار جهانیان است - روح الامین آن را فرود آورده است , بر قلب [پاک ] تو تا از هشداردهندگان باشى , به زبان عربى آشکار و (وصف ) آن در کتابهاى پیشینیان آمده است .
- به راستى که از جانب پروردگار براى شما نورى و کتابى روشنى بخش آمده است .
- و این (قرآن ) کتابى پربرکت است که ما آن را فرو فرستاده ایم ,پس از آن پیروى کنید و پرهیزکار باشید, باشد که مورد رحمت قرار گیرید.
- این (قرآن ) بینایى بخش مردمان و مایه هدایت و رحمت براى اهل یقین است .
- او (اللّه ) کـسـى است که کتاب (قرآن ) را بر تو فرو فرستاد,قسمى از آن آیات محکمات است .
آنها اسـاس کـتـاب اسـت وقـسـمـى دیگر متشابهات است , اما آنان که در دلهایشان شک وجوددارد, (کج اندیش اند) براى فتنه جویى و جستن تاویل آن (به میل خویش ) از متشابه آن پیروى مى کنند.
و حال آن که تاویل آن را جزاللّه و راسخان در علم کسى نمى داند, (آنان که ) مى گویند همه ازجانب پروردگار ماست و ما بدان ایمان داریم , و سواى خردمندان کسى پند نمى گیرد.
- بگو : اگر آدمیان و پریان گرد آیند تا به مانند این قرآن بیاورند,هرگز همانند آن را نتوانند آورد هرچند بعضى از آنها پشتیبان بعضى دیگر باشند.
- بـگـو : اگر راست مى گویید, ده سوره پرداخته مانند آن بیاورید ودر بربر اللّه هرکه را مى توانید (به یارى ) بخوانید.
- اگـر در آنچه بر بنده خویش فرو فرستاده ایم تردید دارید, یک سوره همانند آن بیاورید و یاوران خود را در برابر اللّه بر این کارفرا خوانید, اگر راست مى گویید.
- ایـن قـرآن بـه آیـیـنـى هـدایت مى کند که استوارتر است و مومنان راکه کارهاى شایسته انجام مى دهند, مژده مى دهد که براى آنهاپاداشى بزرگ است .
- مـا بـراى مومنان از قرآن آنچه مایه بهبود و رحمت است فرومى فرستیم و بر ستمکاران جز زیان نمى افزاید.
- کلام پروردگارت با راستى و درستى به انجام رسید و هیچ دگرگون کننده اى براى کلمات او نیست , و اوست شنوا و دانا.      - کلمه اللّه برتر و بالاتر است و اللّه پیروزمند و حکیم است .
- اگـر ایـن قـرآن را بـر کوهى فرو مى فرستادیم , بى شک او را از بیم اللّه فرو افتاده و ازهم پاشیده مى دیدى .

امامت

- اى پـیـامبر.   آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است , ابلاغ کن , و اگر نکنى , رسالت او را انجام نداده اى .   - امـروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم و احسان خویش را برشما تمام کردم و اسلام را براى شما آیین (جاودان ) برگزیدم .
- ولـى شما تنها اللّه و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده اند , همان کسانى که نماز برپاى دارند و درحال رکوع زکات مى دهند.
- اللّه مى خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدى را دور گرداند و شما را پاک و پاکیزه سازد.
- آنگاه که ابراهیم را پروردگارش به امورى چند بیازمود و او آنها را به انجام رسانید.
فرمود: من تو را پیشواى مردم قرار دادم (ابراهیم ) عرضه داشت : و از دودمانم , فرمود: عهد و پیمان من به آنان که ستمکار باشند, نمى رسد.
- اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد , اطاعت کنید اللّه را و فرمانبردار باشید پیامبر و صاحبان امر (پیشوایان دین ) را .

نیکوکاران وارثان زمین

- اراده مـا بـر ایـن قرار گرفته تا کسانى را که در زمین ناتوان شمرده مى شدند , نعمت بخشیم ,                و آنان را پیشوایان (مردم ) و وارثان (زمین ) گردانیم .
- مادر زبور بعد از ذکر (تورات ) نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته من به ارث خواهند برد.
- بـه مـردمـى کـه نـاتوان شمرده مى شدند, خاورها و باخترهاى آن سرزمین را , که در آنها برکت دادیم , به میراث بخشیدیم .
- اللّه به کسانى از شما که ایمان آورده اند و کارهاى شایسته کرده اند , وعده داده است که آنان را در زمـیـن جـانـشـیـن (دیـگـران )گـردانـد ,  هـمـچـنـان کـه کـسـانـى را کـه پیش از آنان بودند جـانـشـیـن پیشینیانشان گردانید و آیینى را که براى آنها پسندیده است , استقرار بخشد , و بعد از بـیـمناکیشان ایمنى عطا فرماید (تا) مراپرستش کنند و چیزى را با من شریک قرار ندهند و هرکه پس ازاین کفر ورزد , در زمره تبهکاران مى باشد .    - او (اللّه ) کـسـى اسـت کـه پـیـامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند , هرچند مشرکان را خوشایند نباشد.

مرگ و برزخ

- هر موجود زنده اى چشنده مرگ است , سپس به سوى ما بازگردانیده مى شوید.
- هر جاندارى چشنده مرگ است و در روز رستاخیز پاداشهایتان به طور کامل به شما داده مى شود.
- هیچ کس جز به فرمان اللّه نمى میرد که آن سرنوشتى تعیین شده است .
- بگو : همان مرگى که از آن مى گریزند به سراغ شما مى آید,سپس به سوى داناى نهان و آشکار باز گردانیده مى شوید و به آنچه کرده اید آگاهتان مى سازد.
- بـگو : فرشته مرگى که بر شما گمارده شده , جانتان را مى گیرد,آنگاه به سوى پروردگارتان باز گردانیده مى شوید.    - هرکجا باشید, مرگ شما را درمى یابد, اگرچه در دژهاى استواربلند باشید.
- سکرات مرگ به راستى در رسید و این همان است که از آن گریزان بودى .
- فرارویشان عالم برزخ است تا روزى که برانگیخته شوند.

روز وعده داده شده

- بگو : اللّه است که شما را زندگى مى بخشد, پس مى میراند وسپس همه را در روز رستاخیز, که تردیدى در آن نیست , گردمى آورد.
- بى تردید رستاخیز آمدنى است و شکى در آن نیست ولى بسیارى از مردم باور نمى دارند.
- سوگند به آسمان که داراى برجهاست , و به روز وعده داده شده .
- بى تردید وعده اللّه حق است , زنهار که زندگانى دنیا شما رانفریبد.
- بـى تـردیـد رستاخیز آمدنى است و شکى در آن نیست , و اللّه کسانى را که در گورها آرمیده اند, برمى انگیزد.    - در صور دمیده شود, این است روز وعده هاى عذاب .
- گـویند: اى واى بر ما, چه کسى ما را از آرامگاهمان برانگیخت ,این است همان وعده آفریدگار رحمان , پیامبران راست مى گفتند.
- آنـان را رهـا کـن تا در یاوه گویى خود فرو روند و سرگرم گردند تا آن روزى را که بدان وعده داده مى شود, دیدار کنند.   - واى بر کسانى که کفر ورزیدند از آن روزى که وعده داده شده اند.
- پـروردگارا.   آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده فرموده اى به ما عطا فرما, و ما را روز رستاخیز رسوا و خوارمگردان , که تو خلف وعده نخواهى نمود.

رستاخیز

- روزى کـه کـوهها را به حرکت در مى آوریم و زمین را آشکارمى بینى و همگان را برمى انگیزیم و هیچ یک از آنها را فروگذارنخواهیم کرد.
- روزى که زمین بشکافد و آنها با شتاب بیرون آیند, این برانگیختنى است که بر ما آسان است .
- بدانید که به سوى اللّه برانگیخته مى شوید.
- بگو: اللّه کسى است که شما را در زمین پدید آورد و به سوى او برانگیخته مى شوید.
- اگر بمیرید یا کشته شوید سرانجام به سوى اللّه برانگیخته مى شوید.
- هرکس که از پرستش اللّه سرپیچى و گردنکشى نماید همه رابه نزد خویش برمى انگیزد.
- روزى که همه را برانگیزیم , آنگاه به کسانى که شرک ورزیدند,گوییم : کجایند آن شریکانتان که مى پنداشتید.    - روزى کـه پـرهـیـزکـاران را چـون مهمانان گرامى به سوى پروردگاررحمان فراهم آوریم , و تباهکاران را تشنه کام به سوى دوزخ ‌برانیم .

روز قیامت

- اللّه , روز قیامت در مورد آنچه با یکدیگر در آن اختلاف داشتید, داورى خواهد کرد.
- روزى کـه اللّه همه آنان را برمى انگیزد و به آنچه کرده اندآگاهشان مى سازد, اللّه آن را برشمرده است و حال آن که آنها آن را فراموش کرده اند, و اللّه بر هرچیزى گواه است .
- روزى که رویهایى سپید باشد و رویهایى سیاه , اما آنان که رویهایشان سیاه باشد (گویندشان :) آیا پس از ایمان آوردنتان کافرشدید.
پس بچشید عذاب را به سزاى آن که کفر مى ورزیدید - واما آنان که رویهایشان سپید باشد در رحمت اللّه جاودانه اند.    - روزى که نه مال سودى بخشد و نه پسران .
- روزى که آدمى از برادرش , از مادرش و پدرش , از همسرش وپسرانش مى گریزد, در آن روز, هر کسى از آنان را کارى است که اورا از دیگران باز مى دارد.
- روزى که همه آشکار گردند, چیزى از آنان بر اللّه پوشیده نباشد.
امروز فرمانروایى از آن کیست .
از آن اللّه , یکتاى پیروز.

روز حساب

- مردم را (هنگام رسیدگى به ) حسابشان نزدیک شده و ایشان دربى خبرى روى گردانند.
- اگر آنچه در دلهاى خود دارید, آشکار یا پنهان نمایید, اللّه شمارا به آن محاسبه مى کند.
- کـسـانـى کـه از راه اللّه گمراه مى شوند به سزاى آن که روز حساب را فراموش کرده اند, عذابى سخت خواهند داشت .
- بى تردید بازگشت آنان به سوى ماست و آنگاه حساب آنان باماست .
- اللّه هرکس را آنچه انجام داده جزا دهد, همانا که اللّه , سریع الحساب است .
- این است آنچه براى روز حساب به شما وعده داده مى شد.
- امروز ستمى وجود ندارد, همانا که اللّه , سریع الحساب است .
- اللّه است که حکم مى کند, براى حکم او باز دارنده اى نیست ,او سریع الحساب است .
- به هرکس (پاداش ) دستاوردش به تمامى داده شود و به آنان ستمى نرسد.
- پروردگارا.
روزى که حساب برپا مى شود, بر من و پدر و مادرم وبر مومنان ببخشاى .

سنجش اعمال

- تـرازوهـاى دادگـرى را در روز رستاخیز مى نهیم , پس هیچ کس راچیزى ستم نمى رسد و اگر (عملى ) هموزن دانه خردلى باشد, آن را مى آوریم و کافى است که ما حسابرس باشیم .
- در آن روز سـنـجـش (اعـمـال ) تـحـقق مى یابد, پس هرکس سنجیده هاى او سنگین باشد آنان رسـتگاران اند, و هرکس سنجیده هایش سبک باشد, کسانى اند که به خود زیان رسانیده اندچون به آیات ما ستم روا داشته اند.
- هرکس که سنجیده هایش سنگین باشد, درحال و وضع خوشى خواهد بود.
- هرکس که سنجیده هایش سبک باشد, جایگاهش دوزخ است ,و تو چه دانى که آن چیست .
آتشى است سوزنده .
- آنان (کافران ) کسانى مى باشند که آیات پروردگارشان و لقاى اورا انکار کردند, پس کارهایشان تباه شد و روز رستاخیز براى آنهاارج و ارزشى نخواهیم نهاد.

نامه اعمال

- ما همه چیز را در نوشته اى به شمار آوردیم .
- سـرنـوشـت هـر انـسـانـى را به گردن او آویخته ایم و روز قیامت براى او نامه اعمالى , که آن را گـشـوده مـى بـیـند, بیرون مى آوریم (به اوگوییم :) کارنامه ات را بخوان , کافى است که امروز خودت حسابرس خویش باشى .
- کسى که نامه اعمالش به دست راستش داده شود به زودى حساب او را برسند حسابى آسان .
- کسى که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود, هرچه زودتر نابودى (خویش ) آرزو کند و در آتش افروخته در آید.
- نامه اعمال را به میان آورند, آنگاه تباهکاران را از آنچه در آن است بیمناک بینى , و گویند: واى بر مـا.
این چه نامه اى است که هیچ کوچک و بزرگى را فروگذار نکرده و همه چیز را برشمرده است وآنچه را انجام داده اند حاضر یابند, پروردگار تو به هیچ کس ستم روا ندارد.

گواهى اعضا

- امروز (روز رستاخیز) بر دهنهاى آنها مهر نهیم , و درباره آنچه مى کردند, دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان گواهى دهند.
- روزى که زبانها و دستها و پاهایشان به آنچه مى کردند بر (زیان )آنها گواهى دهند.
- روزى کـه دشمنان اللّه به سوى آتش گرد آورده و تقسیم شوند- چون بدان رسند گوششان و چـشمهایشان و پوستهایشان به آنچه مى کرده اند به (زیان ) آنها گواهى مى دهند - به پوستهایشان گویند:چرا به (زیان ) ما گواهى دادید گویند: ما را اللّه , که هرچیزى راگویا ساخته , به سخن در آورده اسـت و اوست که نخستین بار شمارا بیافرید و به سوى او باز گردانیده مى شوید - شما اگـر گـنـاهـانـتـان را پـوشـیـده مى داشتید نه بدین جهت بود که از شهادت گوش وچشمها و پـوسـتـهـایـتـان بیم داشتید.
بلکه گمان مى کردید که اللّه بسیارى از آنچه را که انجام مى دهید, نـمـى دانـد, و ایـن بـود پـنـدارتـان کـه به پروردگار خود گمان مى بردید, شما را هلاک کرد و اززیانکاران شدید.

پاداش پرهیزکاران

- براى پرهیزکاران در نزد پروردگارشان بهشتهاى پرناز و نعمت است .
- این همان بهشتى است که به هریک از بندگانمان که پرهیزکارباشند, عطا مى کنیم .
- پرهیزکاران را سرانجامى نیکوست - بهشتهاى جاویدان که درهاى آنها به رویشان گشوده است .
- پـرهـیزکاران در بهشتها و در ناز و نعمت مى باشند - به آنچه پروردگارشان به آنان عطا فرموده شادمان اند و پروردگارشان آنها رااز عذاب دوزخ مصون داشته است .
- کـسانى که از پروردگارشان پروا داشته اند, برایشان بوستانهاى بهشتى است که از زیر (درختان ) آنها نهرها روان است , در آن جاودانه بمانند, (این ) پذیرایى از جانب اللّه است و آنچه نزد اللّه مى باشد براى نیکوکاران بهتر است .
- کـسـانـى کـه از پروردگارشان پروا کرده اند, گروه گروه به سوى بهشت برده شوند تا آنگاه که بـدانـجـا رسـند, درهایش گشوده شودو نگهبانان آن به آنان گویند: سلام برشما, (این نعمتها) گوارایتان باد, به بهشت داخل شوید و جاودانه بمانید.

سزاى ناسپاسان

- از آتشى که آتشگیره آن , مردمان و سنگها هستند, و براى کافران مهیا گشته , بپرهیزید.
- اللّه , گردآورنده همه منافقان و کافران در دوزخ است .
- در روز رسـتاخیز آنان را کور, لال و کر, به رو در افتاده برانگیزیم , جایگاهشان دوزخ است .
هر بار کـه آتـش فـرو نشیند,شراره اى (تازه ) برایشان مى افزاییم .
این سزاى آنان است زیراآیات ما را انکار کـردنـد و گفتند: آیا چون استخوانهاى پوسیده ,خرد و خاک شدیم , در آفرینشى جدید برانگیخته خواهیم شد.
- کـسـانـى که کافر شدند گروه گروه به سوى جهنم رانده مى شوند,چون بدان رسند درهاى آن گـشـوده شـود, نـگهبانانش به آنان گویند:آیا فرستادگانى از خودتان بر شما نیامدند که آیات پـروردگـارتان رابر شما بخوانند و شما را از مشاهده این روزتان هشدار دهند.
گویند: چرا, ولى فرمان عذاب بر کافران مسلم شده است - گفته شود: از درهاى جهنم داخل شوید در آن جاودانه بمانید چه بداست جایگاه گردنکشان .

بهشت و اهل آن

- آن کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بیمناک باشد و نفس را از هوى و هوس باز دارد, بهشت جایگاه اوست .
- اللّه بـه مـردان و زنـان بـا ایمان بوستانهایى را نوید داده است که اززیر (درختان ) آن نهرها روان اسـت , در آن جاودانه خواهند بود, وجایگاههاى پاک و پاکیزه در بهشتهاى جاودان و خشنودى اللّه ازهمه برتر و بزرگتر است , این است رستگارى بزرگ .
- کـسـانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند, بزودى آنان را در بوستانهایى از بهشت وارد مـى کنیم که نهرها از زیر(درختان ) آن روان است , جاودانه در آن خواهند ماند, وعده اللّه حق است , و چه کسى در گفته هایش از اللّه راستگوتر است .
- کـسـانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند, بهترین آفریدگان اند, پاداش آنان نزد پـروردگارشان بوستانهاى بهشت جاویدان است که از زیر (درختان ) آنها نهرها روان است همیشه درآن مـى مـانـنـد, اللّه از آنـهـا خـشـنـود اسـت و (آنان ) از او خشنود, این براى کسى است که از پروردگارش بترسد.
 بـر اعراف مردانى هستند که همه را از سیمایشان مى شناسند,بهشتیان را ندا مى دهند که : سلام بر شما.

دوزخ و اهل آن

- آن کس که طغیان و سرکشى کرد و زندگى دنیا را (بر آخرت )ترجیح داد, جایگاه او دوزخ است .      - کـسانى که کافر شده اند, آتش دوزخ براى آنهاست , فرمان مرگ آنها صادر نمى شود تا بمیرند و نه عـذاب آن از ایـشـان کـاسـتـه شـود,هـر نـاسـپاسى را چنین کیفر دهیم - آنها در آن جا فریاد بر آورند:پروردگارا.   ما را بیرون بیاور تا کار شایسته غیر از آنچه مى کردیم انجام دهیم .
(گوییم ): آیا شـما را چندان عمر ندادیم که در آن مدت هرکه پندپذیر است پند گیرد.
براى شما هشداردهنده آمد,پس بچشید که ستمکاران را هیچ یاورى نمى باشد.
- دوزخ کـمـیـنگاهى است و بازگشتگاهى براى سرکشان -روزگارانى در آن به سر برند, در آن جانه چیز خنکى چشند و نه نوشیدنى گوارا.
- آن کس که در آتش دوزخ درآید - در آن نه مى میرد ونه زندگى مى یابد.

نماز

- آنـان کـه ایـمـان آوردنـد و کـارهـاى شایسته کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند, پاداششان نزد پروردگارشان است , نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.
- کـسـانـى هـسـتـنـد کـه چـون در زمین به آنها توانایى بخشیم , نماز را برپا مى دارند و زکات را       مى پردازند , و به کارهاى پسندیده وا مى دارند و از کارهاى ناشایست باز مى دارند.
- آنـان که نماز را برپا مى دارند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق مى کنند, به تحقیق که آنها ایمان دارند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى کرامند خواهد بود.
- نماز را برپا دار که نماز از کارهاى زشت و ناشایست باز مى داردو یاد اللّه (از هر کارى ) برتر است و اللّه آنچه مى کنید, مى داند.
- نماز را برپا دارید که نماز بر مومنان وظیفه اى ثابت و معین مقررگشته است .

روزه

- اى کـسانى که ایمان آورده اید.
روزه بر شما مقرر شده است ,همان گونه که بر کسانى که پیش از شما بودند مقرر شده بود, باشدکه پرهیزکارى پیشه کنید.
- ماه رمضان ماهى است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است ,راهنمایى براى مردم و نشانه هاى روشـنـى از رهنمودها و جدا کننده حق از باطل , پس هرکس از شما, که این ماه را در حضر باشد, بایدروزه بدارد و کسى که بیمار یا در سفر بود باید تعدادى از روزهاى دیگر (روزه بدارد), اللّه براى شما آسانى مى خواهد و دشوارى روا نمى دارد.
- اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است .
- مـردان و زنـان روزه دار, و مردان و زنان پاکدامن , و مردان و زنانى که اللّه را فراوان یاد مى کنند, اللّه براى همه آنان آمرزش وپاداشى بزرگ مهیا ساخته است .
- از صبر (روزه ) و نماز یارى بجویید و آن جز بر فروتنان گران مى آید.

 

زکات و خمس

- بـه راستى که مومنان رستگار شدند, آنان که در نمازشان فروتنى دارند و آنها که از بیهوده روى گردانند - و کسانى که زکات مى پردازند.
- نماز را برپا دارید, و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نمازبگزارید.
- نـماز را برپا دارید, و زکات را بپردازید, هر خیر و خوبى که براى خود پیش فرستید, آن را نزد اللّه متعال خواهید یافت , اللّه به آنچه مى کنید بیناست .
- رحمت من همه چیز را فراگیر است و به زودى آن را براى کسانى که پرهیزکارى مى کنند و زکات مى پردازند و به آیات ماایمان مى آورند, برقرار مى دارم .
- آنچه از زکات براى خشنودى اللّه مى پردازید, داراى پاداشى مضاعف خواهد بود.
- واى بر مشرکان .
همان کسانى که زکات نمى پردازند و هم آخرت را باور ندارند.
- بـدانـیـد از هر غنیمتى که به دست آورید, پنج یک آن براى اللّه وپیامبر و خویشاوندان (پیامبر) و یتیمان و بینوایان و واماندگان در راه است .

حج

- نـخـسـتـین خانه اى که براى (عبادت ) مردم قرار داده شده درسرزمین مکه است , مایه برکت و منشا هدایت جهانیان است , درآن نشانه هایى روشن (از جمله ) مقام ابراهیم است , و هرکه در آن در آید در امان است و براى اللّه زیارت آن خانه بر مردم واجب است (البته ) کسى که توانایى رفتن به سوى آن دارد, و هرکه کفر ورزد (انکار و ترک نماید)(بداند که ) اللّه از جهانیان بى نیاز است .
- چـون بـراى ابـراهیم جاى خانه را مهیا ساختیم (بدو گفتیم :)چیزى را با من شریک قرار مده و خـانـه ام را بـراى طـواف کنندگان وقیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان (از هر آلودگى ) پاکیزه گردان .
- در میان مردم براى (انجام مناسک ) حج ندا در ده تا پیاده و سواربر شتران باریک میان از راههاى دور به سوى تو آیند.
- اللّه , کعبه بیت الحرام را مایه قوام (دین و دنیاى ) مردم قرار داده است .
- صـفـا و مـروه از شعایر اللّه است , پس هرکه حج خانه یا عمره گزارد مانعى ندارد که میان آن دو سعى به جا آورد و هرکس کارنیکى با رغبت انجام دهد, پروردگار سپاسدار و داناست .
- چـون از عـرفـات کوچ نمودید, اللّه را در مشعرالحرام یاد کنید, وهمان گونه که شما را رهنمون گردید, او را یاد نمایید.
- چون مناسک حج خود را انجام دادید, اللّه را به یاد آورید.
- کـسـانـى که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه اللّه و مسجدالحرام ,که آن را براى همه مردم یکسان قـرار دادیـم , چـه کـسانى که مقیم آن جا, هستند و چه آنها که از نقاط دور مى آیند باز مى دارند و هرکه در آن جا ستم روا دارد, او را عذابى دردناک مى چشانیم .
- چـرا اللّه , آنـهـا را عـذاب نکند درحالى که (مردم را) از (زیارت )مسجدالحرام باز مى دازند ایشان (سـزاوار) تـولـیـت آن نـمـى بـاشـنـد,مـتـولـیـان آن جـز پـرهـیزگاران نمى توانند باشند ولى بیشترشان نمى دانند.

جهاد

- کـسانى که در راه ما جهاد و کوشش کنند, راههاى خود را به آنان رهنمون مى شویم و بى گمان اللّه با نیکوکاران است .
- در راه اللّه چنان که حق جهاد (در راه ) اوست جهاد کنید.
- اللّه جـان و مـال مـومـنان را در ازاى بهشت از آنان خریدارى کرده است , همان کسانى که در راه اللّه کـارزار مـى کـنند, مى کشند وکشته مى شوند.
این وعده حقى است برعهده او که در تورات وانجیل و قرآن ذکر فرموده , و چه کسى از اللّه به عهد خویش وفادارتر است .
پس با این دادوستدى که کرده اید, شادمان باشید,و این همان رستگارى و کامیابى بزرگ است .
- اللّه , کـسـانى را که با مال و جان خود جهاد مى کنند به مرتبتى برخانه نشینان برترى بخشیده و هـمـه را اللّه وعـده (پـاداش ) نـیـکـوداده اسـت و جهادگران را بر خانه نشینان به پاداشى بزرگ برترى عطا فرموده است .
- هرکس (در راه حق ) بکوشد به سود خود کوشیده است چون اللّه از همه جهانیان بى نیاز است .

امر به معروف و نهى از منکر

- شـمـا بـهـتـریـن امـتى هستید که در میان مردمان پدیدار شده اید, به کارهاى پسندیده فرمان مى دهید و از کارهاى زشت باز مى دارید وبه اللّه ایمان دارید.
- بـایـد از مـیـان شـمـا گروهى باشند که به نیکى بخوانند, به کارهاى پسندیده فرمان دهند, از کارهاى زشت و ناپسند باز دارند و آنان رستگاران اند.
- مردان با ایمان و زنان با ایمان دوستدار و یار و یاور یکدیگرند,به کارهاى شایسته فرمان مى دهند و از کارهاى ناشایست بازمى دارند, نماز را برپا مى دارند, زکات مى دهند و از اللّه و پیامبر اواطاعت مـى کنند, آنان اند که اللّه به زودى مورد رحمت خویش قرارشان خواهد داد, اللّه متعال , پیروزمند حکیم است .     - (یـاران اللّه ) کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها توانایى بخشیم , نماز برپا مى دارند, زکات مى دهند و به نیکیها فرمان مى دهند از پلیدیها باز مى دارند, فرجام کارها از آن اللّه است .
- نـمـاز را بـرپا دار و به نیکیها فرمان ده و از بدیها باز دار و در برابرگرفتاریهایى که براى تو پیش مى آید, شکیبا باش که این از امورقطعى و لازم است .

دوستى با دوستان اللّه

- مردان مومن و زنان مومن دوست (یارو یاور) یکدیگرند.
- هـرکس اللّه و فرستاده او و کسانى را که ایمان آورده اند دوست بدارد (پیروز است زیرا) حزب اللّه پیروز شونده است .         - گـروهـى را نیابى که به اللّه و روز بازپسین ایمان داشته باشند وبا کسانى که با اللّه و فرستاده او دشـمـنـى و مـخـالـفـت مـى ورزنـد,دوسـتـى کـنـنـد, اگـرچـه پـدران یا پسران یا برادران یا خـویشاوندانشان باشند, اینان کسانى اند که (اللّه ) در دلهایشان ایمان را جایگزین ساخته و آنان را به روحـى از جـانب خویش تایید فرموده است وایشان را به بوستانهاى بهشت که از زیر (درختان ) آن جـویـهـایـى روان است , در آورد و در آن جاودان بمانند.
(اللّه ) از آنان خشنودمى باشد و آنان از اللّه خشنوداند.   -اینان حزب اللّه مى باشند,بدانید که حزب اللّه رستگاران اند.   - اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید.    افرادى را که دین شما را به ریشخند و بازى مى گیرند, چه از کسانى که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده و چه از کافران دوست نگیرید, و اگر ایمان داریداز اللّه پروا داشته باشید.

بیزارى از دشمنان اللّه

- اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید.      -کافران را به جاى مومنان دوست نگیرید.
آیا مى خواهید دلیلى آشکار به زیان خود در پیشگاه اللّه قرار دهید.
- اى کـسـانى که ایمان آورده اید.
دشمن من و دشمن خود را به دوستى نگیرید, شما با آنان اظهار محبت مى کنید و حال آن که ایشان به آنچه از حق براى شما آمده کفر ورزیده اند.
- مومنان نباید که کافران را به جاى مومنان به دوستى برگزینند وهرکس چنین کند, از (لطف و ولایت ) اللّه بى بهره است .     - اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده اید.
یهودیها و مسیحیان را که (درمقابله با شما) دوست و هوادار یکدیگرند به دوستى نگیرید وهرکس از شما آنها را به دوستى گزیند از آنان است .
- اى کـسانى که ایمان آورده اید.    - اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را برایمان ترجیح دهند به دوستى نگیرید, و هرکس که آنها را به دوستى برگزیند, در زمره ستمکاران مى باشد.

آیین اسلام

- دین (واقعى ) در نزد اللّه (تنها) اسلام است .
- هرکس که دینى غیر از اسلام اختیار کند, هرگز از او پذیرفته نمى شود و او در آخرت از زیانکاران است .   - کسى را که اللّه هدایتش را خواهد, سینه او را براى (پذیرش اسلام ) گشاده گرداند.
- آیـا کـسـى کـه اللّه سـیـنه اش را براى اسلام گشاده و برخوردار ازنورى از جانب پروردگارش مى باشد (همانند فرد گمراه وسخت دل است ).
پس واى بر آنان که از سخت دلى یاد اللّه نمى کنند.
آنان در گمراهى آشکار مى باشند.  - ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى , بلکه یکتاپرستى مسلمان بود و از مشرکان نبود.     - کـیـست نیکو گفتارتر از آن که به سوى اللّه دعوت مى کند و کارنیک و شایسته انجام مى دهد و مى گوید من از اسلام آورندگانم .
- امـروز دیـن شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را دین شما برگزیدم .

ایمان

- اللّه سـرپـرسـت و دوسـتدار کسانى است که ایمان آورده اند, آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى برد.    - اگر ایمان داشته باشید, بر همگان برترى دارید.
- بـه راسـتـى کـه مومنان رستگاران اند, همانان که در نمازشان فروتنان اند, و آنان که از (هرچیز) بیهوده روى گردان مى باشند.
- کـسـانـى که ایمان آورده اند و کارهاى شایسته کرده اند,پروردگارشان آنان را در پرتو ایمانشان هدایت مى فرماید.      - مومنان همان کسانى هستند که چون اللّه یاد شود, دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنان خوانده شود, بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکل نمایند.
- هـرکـس کـه بـه اللّه و روز بـازپسین ایمان داشته باشد و کارشایسته انجام دهد, پاداش آنان نزد پروردگارشان است نه بیمى برآنهاست و نه اندوهگین شوند.
- کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند, باغهاى بهشت جایگاه پذیرایى آنهاست , در آن جاودانه خواهند ماند وهرگز آرزوى نقل مکان از آن جا را نکنند.

پرهیزکارى

- اللّه با کسانى است که پرهیزکار باشند و نیکوکارى کنند.   - گرامى ترین شما در نزد اللّه , پرهیزکارترین شماست .  - اگر ایمان بیاورید و پرهیزکار باشید, براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود.
- کـسـانى که پرهیزکارى پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند, نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.
- پرهیزکاران در جایگاهى امن قرار دارند, در بوستانها وچشمه سارها.
- هـرکـس از اللّه پروا داشته باشد (اللّه ) براى او راه بیرون شدن (از هر دشوارى ) پدید آرد, و او را از جایى که گمان ندارد روزى رساند و آن کس که بر اللّه توکل کند, اللّه امورش را کفایت فرماید, اللّه فرمانش را به انجام رساننده است و اللّه براى هرچیزى اندازه اى قرار داده است .
- اللّه کسانى را که پرهیزکارى پیشه کرده اند, با رستکاریشان نجات بخشد, نه بدى به آنها رسد و نه اندوهگین شوند.
- آن کـس کـه راستى آورد و آن را باور داشت , آنان پرهیزکاران اند,براى ایشان نزد پروردگارشان آنچه بخواهند مى باشد, این است پاداش نیکوکاران .

پاکى عقیدت

- او (اللّه ) زنده جاوید است , معبودى جز او نیست , پس او رادرحالى که دین (خود) را براى او پاک و بى آلایش ساخته اید,بخوانید.
- در هـر مسجدى روى خود را به سوى اللّه کنید و او رادرحالى که دین (خود) را برایش بى آلایش ساخته اید, بخوانید.     - کـسانى که توبه کنند و راه خیر پیش گیرند و به اللّه تمسک جویند و دین خود را براى اللّه پاک و بى آلایش گردانند, آنان بامومنان خواهند بود.
- مـا ایـن کـتـاب را بـه حـق به سوى تو فرو فرستادیم , پس اللّه رادرحالى که دین خود را براى او بى آلایش ساخته اى پرستش کن ,آگاه باش که دین بى آلایش ویژه اللّه است .
- بگو : من فرمان یافته ام که اللّه را در حالى که دینم را براى اوبى آلایش ساخته ام , بپرستم .
- بگو : اللّه را پرستش مى کنم در حالى که دینم را براى او پاک وبى آلایش گردانیده ام .
- اللّه را درحـالـى که دین خود را براى او بى آلایش ساخته ایدبخوانید, هرچند که کافران را ناخوش آید.      - (آنـهـا) فرمان نیافته بودند جز این که اللّه را پرستش کنند, درحالى که دین را براى او بى آلایش ساخته باشند.

راستى

- اى کسانى که ایمان آورده اید. از اللّه پروا داشته باشید و باراستگویان باشید.
- مـومـنان کسانى هستند که به اللّه و فرستاده اش ایمان آورده وتردید نداشته و با مالها و جانهاى خویش در راه اللّه جهادکرده اند, اینان راستگویان اند.   - از مومنان مردانى هستند که به آنچه با اللّه عهد بستند به راستى به جاى آوردند.- کـسـى کـه راسـتـى آورد و بـه آن باور داشت ,  پرهیزکاران اند.
براى آنها هرچه بخواهند نزد پروردگارشان خواهد بود, این پاداش نیکوکاران است .
- نیکوکاران کسانى هستند که راست گفته اند و هم آنان پرهیزکاران اند.
- اللّه فرمود: این روزى است که راستگویان را راستى شان سوددهد, براى آنان بوستانهایى است که از زیـر (درختان ) آن نهرهاجارى است , در آن جاودانه خواهند بود, اللّه از آنها خشنوداست و آنها از اللّه خشنوداند, این است رستگارى بزرگ .
- اللّه راستگویان را به (پاس ) راستى شان پاداش عطا فرماید.

توکل

- اللّه است و معبودى جز او نیست پس مومنان باید تنها بر اللّه توکل کنند.
- کسى که بر اللّه توکل کند, اللّه امورش را کفایت فرماید.
- آنـچـه نـزد اللّه اسـت بـراى کسانى که ایمان آورده اند و برپروردگارشان توکل مى کنند, بهتر و پایدارتر است .
- بـگو او (اللّه ) پروردگار من است و معبودى جز او نیست , بر اوتوکل نمودم , توبه و بازگشت من به سوى اوست .   - حکم جز از آن (اللّه ) نیست , بر او توکل کردم , توکل کنندگان باید بر او توکل کنند.
- مـومـنـان کسانى هستند که چون یاد اللّه به میان آید دلهایشان ترسان شود و چون آیاتش بر آنان تلاوت شود, ایمانشان فزونى یابد و بر پروردگار خویش توکل مى کنند.
- چون به کارى تصمیم گرفتى بر اللّه توکل کن که اللّه ,توکل کنندگان را دوست دارد.
- بر اللّه توکل کن , کافى است که اللّه کارسازى فرماید.
- موفقیت من جز به (یارى ) اللّه نیست , بر او توکل کرده ام و به اوروى آورده ام .
- نـیـکـو پـاداشـى است پاداش عمل کنندگان , آنان که بردبارى نموده و بر پروردگارشان توکل نمودند.

پناه بردن و چنگ در زدن

- هرکس به اللّه پناه برد, به راه راست رهنمون شده است .
- آنان که به اللّه ایمان آوردند و به او پناه بردند, به زودى همه رادر رحمت و فضل خویش در آورد و در راه راست به سوى خودهدایت فرماید.
- کـسـانـى کـه تـوبه کردند و درستکارى نمودند و به اللّه پناه بردند ودین خود را براى اللّه خالص ساختند, در زمره مومنان مى باشندو اللّه , مومنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید.
- همگى به رشته اللّه چنگ بزنید و پراکنده مشوید.
- به اللّه پناه برید, او مولا و سرور شماست , چه نیکو سرورى وچه نیکو یارى دهنده اى .
- کـسـى کـه به طاغوت کفر ورزد و به اللّه ایمان آورد, به یقین به دستاویزى استوار چنگ زده که گسستنى ندارد.
- هـرکس روى خود را متوجه اللّه گرداند و نیکوکار باشد,بى شک به دستاویزى استوار چنگ زده است .

بازگشت و آمرزش خواهى

- توبه و بازگشت به سوى اللّه براى کسانى است که از روى نادانى کارى ناشایست انجام مى دهند و سپس به زودى توبه مى کنند, اللّه متعال توبه شان را مى پذیرد, اللّه داناى حکیم است .
- از اللّه آمرزش بخواه , که اللّه , آمرزنده و رحیم است .
- بـه سـوى پـروردگـارتـان باز گردید و در برابر او سر تسلیم فرودآورید, پیش از آن که شما را ناگهان عذاب در رسد و دیگر یارى داده نشوید.
- اى مومنان .
همگى به سوى اللّه باز گردید, باشد که رستگارشوید.
- اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید.
به سوى اللّه باز گردید -بازگشتى راستین - امید است که پروردگارتان از لغزشهاى شمادرگذرد.
- پـروردگـارتـان بـه آنـچـه در دلـهـاى شـمـاسـت داناتر است , اگرنیکوکار باشید, او آمرزنده بازگشت کنندگان مى باشد.
- آنـان کـه تـوبـه کـرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند به بهشت درآیند و ستمى بر آنها نخواهد رفت .
- کـسـى کـه بـعـد از سـتـمکاریش توبه کند و درستکارى پیش گیرد,اللّه از او درمى گذرد, اللّه آمرزنده و رحیم است .

وفاى به عهد

- هرکس به آنچه با اللّه عهد بسته است وفا کند, به زودى پاداشى بزرگ به او عطا خواهد شد.
- آرى , هرکس که به عهدش وفا کند و پرهیزکارى پیشه سازد(بداند که ) اللّه پرهیزکاران را دوست دارد.  - به عهد خویش وفا کنید, که از عهد پرسش خواهد شد.
- اى کسانى که ایمان آورده اید.  به قراردادها وفا کنید.
- به عهد اللّه وفا کنید, اینهاست که شما را به آن سفارش کرده است .
- هـرگـاه بـا اللّه عـهـد بـسـتـید بدان وفا کنید و سوگندها را پس ازموکدنمودن آنها مشکنید.
درحـالـى کـه اللّه را بـر (سـوگـنـد) خودکفیل و ضامن قرار داده اید, به یقین اللّه آنچه مى کنید, مى داند.
- آنـان که امانتها و عهد خود را رعایت مى کنند و آنان که برنمازهایشان مواظبت دارند, ایشان اند میراث برانى که بهشت را به ارث مى برند و در آن جاودانه خواهند بود.
- آنان که چون عهد بندند, به عهد خویش وفا دارند, و هنگام تنگدستى و ناخوشى و هنگامه کارزار شکیبا و بردبارند, آنان اندکسانى که راست گفته اند و هم آنان پرهیزکاران اند.

امانتدارى

- اللّه به شما امر مى فرماید که امانتها را به صاحبانشان بازدهید.
- اگـر یـکـى از شـما دیگرى را امین دانست , پس آن کس که امین شمرده شده باید امانت وى را بازپس دهد و از پروردگارش اللّه پروا داشته باشد.
- اى کـسـانـى کـه ایمان آورده اید. به اللّه و پیامبر خیانت روا مداریدو در امانتهاى خود هم خیانت نورزید درحالى که مى دانید.
- آنـان کـه امـانـتـهـا و عـهـد خود را رعایت مى کنند و آنها که برشهادتهاى خویش ایستاده اند و کسانى که بر نمازهایشان مواظبت دارند, آنها هستند که در باغهاى بهشت گرامى خواهند بود.
- از اهل کتاب , کسى هست که اگر مال فراوانى به او امانت دهى به تو بازپس دهد, و از آنان (نیز) کسى هست که اگر دینارى به اوامانت دهى به تو بازپس نخواهد داد.

پایدارى

- کسانى که گفتند پروردگار ما اللّه است , سپس پایدارى کردند,فرشتگان بر آنان فرود مى آیند (و مى گویند) بیمناک و اندوهگین مباشید و شادمان باشید به بهشتى که نوید داده مى شدید.
- کـسـانـى کـه گـفـتـنـد پروردگار ما اللّه است , سپس پایدارى کردند,نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند, آنان اهل بهشتند وجاودانه در آن مى مانند, به پاداش آنچه انجام مى دادند.
- همان گونه که فرمان یافته اى پایدارى کن و نیز هرکس که با توبازگشت نموده است .
- بـه دعوت پرداز و پایدارى کن همان گونه که فرمان یافته اى و ازهوى و هوس گمراهان پیروى مکن .
- معبود شما, معبود یکتاست , در راه او پایدارى کنید و از اوآمرزش بخواهید.
- چـه بـسـیـار پیامبرانى که به همراه ایشان توده هاى فراوان نبردکردند و در برابر آنچه در راه اللّه بدیشان رسید, سستى و ناتوانى ننمودند و زبونى نشان ندادند, و اللّه شکیبایان را دوست دارد.

شکیبایى

- اى کسانى که ایمان آورده اید. از شکیبایى و نماز یارى جویید که اللّه با شکیبایان است .
- شـمـا را بـه چـیـزى از ترس و گرسنگى و زیان مالى و جانى ومحصولات مى آزماییم و مژده ده شـکیبایان را, کسانى که چون مصیبتى به آنان رسد گویند: ما از آن اللّه مى باشیم و به سوى اوباز مى گردیم درودها و رحمت پروردگارشان بر آنهاست و هم آنان هدایت یافتگان اند.
- پاداش شکیبایان بى حساب و به تمام داده خواهد شد.
- با شکیبایى همدم کسانى باش که پروردگار خویش را بامداد وشبانگاه مى خوانند و خشنودى او را مى خواهند. - کسانى را که شکیبایى پیشه کردند به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند, پاداش خواهیم داد.
- آنـان که براى خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و نماز رابرپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم در نهان و آشکار انفاق نمودند و بدى را با نیکى تلافى کردند, سرانجامى نیک در سراى باقى دارند.
- درود بر شما به پاداش شکیبایى که داشتید, چه نیکوست سرانجام سراى باقى .

بخشش

- آنـان کـه اموالشان را در راه اللّه مى بخشند, همانند دانه اى است که هفت خوشه برویاند و در هر خـوشـه صـد دانـه بـاشد, و اللّه براى هرکس بخواهد چند برابر مى کند, اللّه داراى رحمت واسعه و داناست .
- آنـان کـه اموالشان را در راه اللّه مى بخشند و درپى آنچه بخشیده اند منت و آزارى روا نمى دارند, پاداش آنان نزدپروردگارشان است , نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.
- بـه اللّه و فـرسـتـاده او ایـمـان آوریـد, و از آنچه شما را در آن جانشین (گذشتگان ) گردانیده ببخشید.      پس از شما آنان که ایمان آورده و بخشش کرده اند, پاداشى بزرگ دارند.
- هرگز به نیکى دست نیابید, مگر آن که از آنچه دوست داریدببخشید و هرآنچه ببخشید اللّه بدان آگاه است . - کسانى که کتاب اللّه را تلاوت مى نمایند و نماز را برپاى مى دارند و از آنچه بدیشان روزى داده ایم ,

در نـهـان و آشکارمى بخشند به تجارتى امید مى دارند که هرگز زیان نکند.
اللّه پاداشهایشان را به تمام و کمال عطا فرماید و از فضلش بر آنهابیفزاید, او آمرزنده و سپاسدار است .

از کار بیهوده روى گرداندن

- بـه راسـتى که مومنان رستگار شدند, آنان که در نمازشان فروتنى مى نمایند و از کارهاى بیهوده روى گردان مى باشند.
- (نـیـکوکاران ) کسانى هستند که در مجلس باطل حضور نمى یابند(گواهى دروغ نمى دهند) و چون بر بیهوده گذارشان افتد بابزرگوارى مى گذرند.
- هرگاه سخنى بیهوده بشنوند از آن روى برتابند.
- عفو پیشه کن و به نیکى فرمان ده و از نادانان روى گردان باش .
- آنچه را بدان فرمان یافته اى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب .
- از کسى که از یاد ما روى برتافته و جز زندگى دنیا را خواستارنیست , روى گردان باش .
- هرگاه کسانى را بینى که در آیات ما (از روى سو نیت ) بحث مى کنند, از آنان روى برتاب .

کار نیک

- کسانى که به اللّه و روز بازپسین ایمان آورند و کار نیک انجام دهند, پاداششان نزد پروردگارشان است نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.
- هـرکـس از مـرد یـا زن کـار نـیـک انجام دهد, درحالى که ایمان داشته باشد با زندگانى پاک و پاکیزه اى زنده اش مى داریم و به نیکوتر ازآنچه کرده اند, پاداش خواهیم داد.
- مالها و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به ما نزدیک گرداندمگر کسانى که ایمان آورده و کار نـیـک و شـایـسـته انجام دهند که براى آنان پاداشى دوچندان است در برابر آنچه داده اند و ایشان درغرفه هاى بهشتى در امن و امان مى باشند.
- کـسى که کار نیک و شایسته انجام دهد, مرد باشد یا زن و ایمان داشته باشد, به بهشت در آیند و در آن جا بى حساب روزى داده شوند.
- کسانى که ایمان آوردند و کارهاى نیک و شایسته کردند, باغهاى بهشت جایگاه پذیرایى آنان است , جاودانه در آن خواهند ماند وهرگز انتقال از آن را آرزو نکنند.

 

دانایى

- اللّه , کـه در دادگـرى اسـتـوار اسـت , گـواهـى مى دهد که معبودى جز او نیست و فرشتگان و دانشوران نیز گواهى دهند که معبودى جز او, که پیروزمند حکیم است نمى باشد.
- تـاویـل کـتاب آسمانى را جز اللّه و راسخان در علم , که مى گویندبه آن ایمان آورده ایم و همه از جانب پروردگار ماست , نمى دانند.
- از بندگان اللّه تنها دانایان مى باشند که از او خوف و خشیت دارند.
- اللّه کسانى را از شما که ایمان آورده و آنان را که دانش یافته اندبه درجه هایى برترى مى بخشد.
- لـیکن استواران در دانش از اهل کتاب و مومنان (آنها) ایمان مى آورند به آنچه بر تو فرو فرستاده شـده و آنچه پیش از تو فرودآمده و هم برپادارندگان نماز و دهندگان زکات و ایمان دارندگان به اللّه و روز پازپسین به زودى به آنان پاداشى بزرگ خواهیم داد.
- آنـان کـه از دانش بهره داده شده اند, آنچه که از جانب پروردگارت بر تو فرو فرستاده شده حق مى دانند و راه نماینده به راه آفریدگار پیروزمند ستوده .

نیکوکارى

- اللّه همواره به دادگرى و نیکوکارى فرمان مى دهد.
- نیکى کنید که اللّه نیکوکاران را دوست دارد.
- بـراى کسانى که نیکى کردند در این جهان (پاداش ) نیکویى است و سراى آخرت بهتر است و چه عالى است جایگاه پرهیزکاران .
- بـراى کـسـانـى کـه کـار نیک انجام دادند, پاداش نیک و زیاده بر آن مى باشد.
بر چهره آنان غبار (اندوه ) و خوارى ننشیند, آنان اهل بهشت اند و جاودانه در آن خواهند ماند.
- همان گونه که اللّه به تو نیکى روا داشته است , نیکى کن .
- اگر نیکى کنید, به خود نیکى کرده اید و اگر بدى کنید, به خود(بدى روا داشته اید).
- کسى که کار نیکى انجام دهد, ده برابر آن پاداش خواهدداشت .
- اللّه همواره با نیکوکاران است .  - اللّه هرگز پاداش نیکوکاران را تباه نمى گرداند.
- رحمت اللّه به نیکوکاران نزدیک است .


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">